xmlDoc=xmlhttp.responseXML; txt="";
x = xmlDoc.getElementsByTagName("ARTIST");
for(i=0;i<x.length;i++){
txt = txt + x[i].childNodes[0].nodeValue +"<br>";
}
document.getElementById("responseDiv").innerHTML=txt;